U
l
u
b
i
o
n
e
Ulubione

GDPR

Obsah

I. Obowiązek informowania państw członkowskich 13

W Ohradach, dnia 25.05.2018 r.

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYCH TO DOTYCZY według art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ochrona danych osobowych naszych klientów i innych osób fizycznych jest dla nas ważna. Niniejsze warunki wyjaśniają w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe podczas wykonywania naszej działalności oraz podczas świadczenia naszych usług w ramach prowadzenia własnej przedsiębiorczości.

Eksploratorem jest:
 • LiveNet, s.r.o.
 • z siedzibą Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
 • REGON: 44 314 213
 • w imieniu której działa zarządca – Tibor Radics (dalej tylko „My“).
 • Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt z nami
 • dane kontaktowe:
  • mail: info@live-net.sk
  • telefon: 0918/924889
 • lub pocztą na adres naszej siedziby.
Osobą odpowiedzialną jest:
 • JUDr. Zsolt Hodosi, adwokat
 • z siedzibą Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
 • REGON: 45014515
 • dane kontaktowe:
  • mail: judr.hodosi@akhodosi.sk
  • telefon: 0907/438866

Podczas przetwarzania danych osobowych zasadniczo kierujemy się ogólnym Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (“GDPR”),które reguluje także Pańskiej prawa jako osoby której to dotyczy,1 tymi postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych, które Państwa dotyczą (zwłaszcza § 78), Ustawą o księgowości, Ustawą o podatku dochodowym, Ustawą o podatku od wartości dodanej, Kodeksem Pracy, Ustawą o ubezpieczeniu socjalnym, Ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, Kodeksem Cywilnym, Ustawą o ochronie konsumentów, jak również innymi przepisami.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest z naszej strony niezbędne zwłaszcza dlatego, żebyśmy mogli:

 • świadczyć nasze usługi dla naszym klientów, ew. wykonywać swoją działalność handlową;
 • pełnić różne obowiązki ustawowe i umowne; oraz
 • chronić uzasadnione interesy nas, naszych klientów oraz innych osób.

Dla jakich celów oraz na podstawie jakich podstaw prawnych przetwarzamy dane osobowe?

Cel Podstawa prawna według GDPR Dotyczące przepisy
spełnienie zobowiązań wobec klientów pełnienie umowy wykazywanie, stosowanie oraz obrona roszczeń prawnych Ustawa o księgowości, Ustawa o podatku dochodowym, Ustawa o podatku od wartości dodanej, Kodeks Cywilny
spełnienie innych zobowiązań umownych pełnienie umowy Kodeks handlowy, Kodeks Cywilny, Ustawa autorska
spełnienie zobowiązań ustawowych pełnienie zobowiązania ustawowego eksploratora Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie konsumentów
prowadzenie ewidencji wewnętrznej wspólników pełnienie zobowiązania ustawowego Kodeks handlowy
stosowanie swoich praw ustawowych, obrona uzasadnionych interesów upoważniony interes eksploratora, wykazywanie, stosowanie oraz obrona roszczeń prawnych Kodeks Cywilny, Kodeks handlowy
zabezpieczenie zgodności z przepisami prawa spełnienie zobowiązania ustawowego upoważniony interes interes publiczny wykazywanie, stosowanie oraz obrona roszczeń prawnych Ustawa o ochronie przed legalizacją dochodów z przestępczości
cele statystyczne, cele archiwalne w interesie publicznym oraz cele badań historycznych i naukowych interes publiczny spełnienie obowiązku ustawowego Ustawa o archiwach i działach zgłoszeń, Ustawa o statystyce państwowej,
prowadzenie przepisanej księgowości spełnienie obowiązku ustawowego Ustawa o podatku dochodowym, Ustawa o księgowości, Ustawa o podatku od wartości dodanej
spełnienie obowiązku zapłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych spełnienie obowiązku ustawowego Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym, Ustawa o ubezpieczeniu socjalnym Kodeks Pracy
wsparcie marketingowe działalności handlowej zgoda osoby, której dotyczy pełnienie umowy Kodeks Cywilny

Jakie uzasadnione interesy obserwujemy podczas przetwarzania danych osobowych?

 • eliminacja nadużycia naszej działalności i naszych usług do prania brudnych pieniędzy
 • eliminacja nadużycia naszej działalności i naszych usług do wsparcia finansowania terroryzmu
 • stosowanie swoich praw ustawowych, obrona uzasadnionych interesów.

Dla kogo udostępniamy Pańskie dane osobowe?

Dane osobowe naszych klientów oraz innych osób fizycznych udostępniamy tylko w niezbędnym zakresie i zawsze z przestrzeganiem poufności adresata danych np. dla urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczenia zdrowotnego, Zakładu Ubezpieczenia Społecznego, inspektoratu pracy, urzędu pracy lub usługodawcą wyposażenia oprogramowania lub wsparcia naszej działalności, wraz z pracownikami powyższych osób, sądu, notariusza, komornika, policji. Jesteśmy zobowiązani w przeszkodzeniu popełniania przestępstwa i tak samo jesteśmy zobowiązani zgłaszać informacje w dziedzinie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Do których państw przenosimy Pańskie dane osobowe?

Transmisję transgraniczną Pańskich danych osobowych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE, Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein) nie prowadzimy. Usługi cloud nie wykorzystujemy.

Jakie zautomatyzowane indywidualne decyzje wykonujemy?

 • Jeżeli są Państwa naszym modelem rejestrowanym, w stosunku do Państwa wykonywane są powyższe czynności w ramach operacji przetwarzania:
  1. profilowanie – częścią rejestracji Państwa jako modelu rejestrowanego jest profilowanie, konkretna obserwacja Pańskiego zachowania na stronie internetowej, np. ile razy się Państwo zalogowaliście, ile rejestrowanych wizyt Państwo mieliście, jaki obrót generowaliście. Profilowanie u modela rejestrowanego jest częścią stosunku umownego pomiędzy Państwem i nami, ponieważ obserwacja Pańskiego zachowania jest w osi czasowej niezbędna zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR do rzetelnego pełnienia naszego obowiązku do wypłaty Państwu przez nas generowanego wynagrodzenia oraz jednym z celów rejestracji modela rejestrowanego jest cel zarobkowy lub ekonomiczny. Profilowanie wykonywane jest sposobem zautomatyzowanym. Oprócz tego u nas działa dzienny system bonusowy, który oznacza, że ci, którzy są zarejestrowani w modelu w ilości 5, którzy w danym dniu generowali największy obrót, mają prawo do bonusu pieniężnego (dopłata do zarobionego wynagrodzenia). Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej, zwłaszcza do ludzkiej kontroli manualnej w przypadku niepoprawności przy wypłatach itp. Dalej mają Państwo możliwość do zastosowania prawa do ingerencji ludzkiej podczas profilowania, w zasadzie jako reklamację z określeniem konkretnych niezgodności.
  2. zautomatyzowane postanawianie – w procesie rejestracji mają Państwo zablokowany kolejne kroki, dopóki nam Państwo nie prześlą skan dowodu osobistego. Przesłanie skanu dowodu osobistego jest zasadnicze dla rejestracji za modela rejestrowanego, czyli zautomatyzowane postanawianie zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy Państwem i nami. Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania z możliwością nas jak eksploratora ingerować do powyższego zautomatyzowanego postanawiania, przy czym zastosowanie Pańskiego prawa do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania musi być uzasadnione konkretnymi okolicznościami. Okoliczności określone w zastosowaniu Pańskiego prawa do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania ocenimy my. Ale rejestracji nie dotyczy roszczenie prawne. Bez należnego stwierdzenia Pańskich danych osobowych potrzebnych:
   • do spełnienia obowiązku wykonania rzetelnie i w terminie wypłat wynagrodzeń dla Państwa jako modela rejestrowanego
   • do wydania zaświadczenia o dochodzie dla celów podatkowych
   • oraz zwłaszcza do rozumnego wykluczenia wątpliwości dotyczących wieku (o nie osiągnięciu wieku 18 lat). rejestracja nie zostanie przeprowadzona.
 • Jeżeli są Państwo u nas zarejestrowanym gościem, wykonuje się:
  • profilowanie – częścią Pańskiej rejestracji jako rejestrowanego gościa jest profilowanie, konkretna obserwacja Pańskiego zachowania na stronie internetowej w czacie prywatnym, np. ile razy się Państwo zalogowaliście, ile rejestrowanych modeli i które obserwowaliście Państwo, jaki obrót generowaliście. Profilowanie jest częścią stosunku umownego pomiędzy Państwem i nami, ponieważ obserwacja Pańskiego zachowania jest w osi czasowej niezbędna zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR do rzetelnego pełnienia naszego obowiązku, zwłaszcza w przypadku reklamacji niezgodności. Profilowanie wykonywane jest sposobem zautomatyzowanym. Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej, zwłaszcza do ludzkiej kontroli manualnej w przypadku niepoprawności przy wypłatach itp. Dalej mają Państwo możliwość do zastosowania prawa do ingerencji ludzkiej podczas profilowania, w zasadzie jako reklamację z określeniem konkretnych niezgodności.

Jak długo przechowujemy Pańskie dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy najpóźniej do wtedy, dopóki wymagane jest to dla celów, na które dane osobowe są przetwarzane. Przy przechowywaniu danych osobowych kierujemy się Porządkiem Rejestracyjnym oraz Planem rejestracyjnym, np.:

 • dokumenty na piśmie dotyczące księgowości przechowujemy w zasadzie w okresie 10 lat
 • dokumenty na piśmie dotyczące klientów przechowujemy w okresie 10 lat.

W likwidacji danych osobowych są przeszkodą np.:

 • nie można likwidować oryginały dokumentów na piśmie
 • nie można likwidować dokumenty na piśmie, które muszą być przekazane do archiwum państwowego
 • jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie przed sądem, organem administracji państwowej, organami prowadzącymi postępowanie karne, które treściowo dotyczy treści dokumentów na piśmie, normalnie przeznaczonych do likwidacji.

Jak o Państwu uzyskamy dane osobowe?

Jeżeli są Państwo naszym klientem, Pańskie dane osobowe najczęściej uzyskujemy bezpośrednio od Państwa. W takim przypadku jest uzyskanie Pańskich danych osobowych dobrowolne i polega na podstawie umownej, czyli jest wymogiem umownym. W zależności od konkretnego przypadku nie udzielenie danych osobowych przez klienta może mieć następstwa na naszą zdolność do udzielenia jakościowych i terminowych usług lub we wyjątkowych przypadkach także nasz obowiązek do odmowy świadczenia usług (odmowy Pańskiej rejestracji). Dane osobowe o naszych klientach możemy uzyskiwać także z publicznie dostępnych źródeł, od organów administracji publicznej lub od innych osób.

Jakie prawa mają Państwo jako osoba, której to dotyczy?

Jeżeli o Państwu przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pańskiej zgody z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcia swojej zgody.

Bez względu na to mają Państwo prawo w każdym czasie wysuwać obiekcję przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na podstawie interesu upoważnionego lub interesu publicznego, jak również dla celów marketingu bezpośredniego wraz z profilowaniem.

Jako nasz klient mają Państwo prawo do dostępu do Pańskich danych osobowych, jak również do ich zmiany, wykreślenia oraz ograniczania przetwarzania. Mają Państwo wysuwać obiekcję przeciwko przetwarzaniu danych osobowych (tylko jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes publiczny lub upoważniony interes) oraz przeciwko dokładności danych osobowych (tylko jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych osobowych jest zgoda lub umowa i przetwarzanie wykonywane jest środkami zautomatyzowanymi). Tak samo mają Państwo prawo w każdym czasie do złożenia skargi w Urzędzie do ochrony danych osobowych. To wszystko w intencjach art. 15 do 22 rozporządzenia GDPR.

Zmiany warunków dotyczące ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych dla nas nie jest sprawą jednorazową. Informacje, które jesteśmy Państwu zobowiązani udzielić ze względu na nasze przetwarzanie danych osobowych mogę ulegać zmianie lub być nieaktualne. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo możliwości w każdym czasie do poprawy i zmiany w jakimkolwiek zakresie. W przypadku, że powyższe warunki ulegną poważnym zmianom, o powyższej zmianie poinformujemy Państwa, np. w formie obwieszczenia ogólnego na stronie internetowej lub informacją szczególną za pośrednictwem maila.